Przedszkole w Iwkowej


– Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA 


W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU

 W IWKOWEJ

 • Podstawa prawna 
    
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z dnia 14 listopada 2018 r poz. 2140).
   

Definicja 
Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka pod opieką przedszkola:

 • na terenie przedszkola/ nie dotyczy szatni przedszkolnej gdy rodzice już odebrali dziecko lub samo weszło do przedszkola bez rodziców/
  • poza terenem przedszkola (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli). 
    
 • Cele procedury 
    
  Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących poszkodowanemu dziecku należytą opiekę i niezbędną pomoc. 
   
 • Zakres  
    
  Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników przedszkola w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka. 
   
 • Osoby odpowiedzialne 
    
  Nauczyciele 
  Dyrektor 
  Pracownicy niepedagogiczni 
   
 • Opis działań 
   
  • Pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku dziecka:
   • niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik nr 1 do procedury),
   • nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,
   • niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola.

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z dziećmi – prosi o wsparcie i nadzór nad swoimi dziećmi inną osobę.

 • O każdym wypadku dyrektor przedszkola lub nauczyciel pod opieką którego przebywało dziecko w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego.
   
 • Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub poinformować ich przy odbiorze dziecka o zaistniałym zdarzeniu.
   
 • W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe.
   
 • O każdym poważniejszym wypadku dyrektor zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący.
   
 • O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
   
 • O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
   
 • Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. 
  Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
   
 • Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem placówki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
   
 • Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego:
   
  • w skład zespołu wchodzi pracownik przeszkolony w zakresie bhp, jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor ;
  • w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,
  • przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor,
  • zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową;
  • w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,
  • przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego,
  • z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego dziecka, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole
    
 • protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego dziecka, którzy potwierdzają to podpisem w protokole,
   
 • organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,
   
 • jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu,
   
 • w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),
   
 • zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,
   
 • zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 
  • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego
  • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym
    
 • po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:
  • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
  • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego
    
 • Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków.
   
 • Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

Pliki do pobrania: