Przedszkole w Iwkowej


– Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 1.       Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 2.       Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach deklarowanych  w umowie. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub ustnie poprzedniego dnia.

3.       Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

4.       Rodzic zobowiązany jest zwrócić uwagę, aby dziecko nie zabierało do przedszkola przedmiotów, które stwarzają zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa dzieci.

 5.       Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

 6.       Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 7.       Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka  i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

 8.       Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1.         Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.00.

 2.         Dzieci mogą być  odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 1 do procedury), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

 3.         Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

4.         Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer  i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

5.         Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6.         Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7.         Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

8.         W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować i dołączyć do dokumentacji dziecka.

9.         Dopuszcza się upoważnienie do odbierania dziecka przez osobę, która ukończyła 16  rok  życia.

10.     Rodzice /prawni opiekunowie /biorą pełną odpowiedzialność za dziecko, które jest  pod opieką nieletniego.

11.     Organ Prowadzący nie bierze odpowiedzialności, jeśli w miejscu gdzie zostało odprowadzone  dziecko, nie ma osoby pełnoletniej.

12.      Upoważnienie może zostać cofnięte, jeśli zachowanie małoletniego będzie zagrażało  bezpieczeństwu wychowanka.

13.     Nauczyciel  grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

 14.      Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko  z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

 15.     Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne.  W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany Organ Prowadzący.

 16.     W przypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Organ Prowadzący. Organ Prowadzący podejmuje działania przewidziane prawem.

 17.     Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA  Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

  1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00.
  2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
  3. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej
    1 godzinę – do 17.00. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji.
  4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do Organu Prowadzącego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Z DZIECKIEM CHORYM

1.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzić do przedszkola dzieci zdrowe. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

2.

Rodzice maja obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielenia wyczerpujących informacji na temat choroby (np. alergie pokarmowe, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczyciela grupy.

3.

W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.

4.

Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wymaga fachowej opieki, lub naraża inne dzieci na zarażenia wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

5.

Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.

Pliki do pobrania: