Przedszkole w Iwkowej


Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

PROCEDURA ORGANIZACJI  I  ZAKRES  ZADAŃ  ZESPOŁU  DS. POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W  PUBLICZMNYM PRZEDSZKOLU

W IWKOWEJ

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532) z późniejszymi zmianami z dnia 28 sierpnia 2017r.

Opracowuje się niniejszą procedurę regulującą pracę zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Iwkowej.

§ 1

1. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym i szkole, w tym w szczególności:

1) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

3) w przypadku przekazania, za zgodą rodziców, przez inną placówkę Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka, zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w Karcie Indywidualnych Potrzeb Dziecka.

§ 2

1. Zespół tworzy dyrektor Publicznego Przedszkola w Iwkowej.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

3. Zespół tworzy się niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Zespół tworzy się niezwłocznie także dla dziecka nieposiadającego orzeczenia lub opinii, po otrzymaniu od nauczyciela lub specjalisty informacji stwierdzającej, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, przy czym nauczyciel lub specjalista przekazuje tę informację dyrektorowi niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby.

5. Pracę zespołu koordynuje przewodniczący, powołany przez dyrektora szkoły.

§ 3

 1. Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 2. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor/ koordynator niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych /.
 3. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka na podstawie innych przepisów.

§ 3

 1. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla dziecka, za wyjątkiem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:

1)      cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)      działania realizowane z dzieckiem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)      metody pracy z dzieckiem;

4)      działania wspierające rodziców dziecka;

5)      zakres dostosowania podstawy programowej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

6)      w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2. Zespoły utworzone dla dzieci mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych dzieci.

§ 4

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla dziecka.

§ 5

1. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

1)      danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania;

2)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.

2. Na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej    przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy.

3. Dokonując oceny, o której mowa powyżej, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Na podstawie oceny, dokonanej przez zespół, przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy, dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 6

 1. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.
 4. Spotkania zespołu dokumentowane są w formie protokołów .

§ 7

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.
 2. O terminie spotkania zespołu dyrektor/ koordynator  informuje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka / pisemnie/.

§ 8

 1. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1)      na wniosek dyrektora – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2)      na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

2. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

§ 9

 1. Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka . Karty nie zakłada się dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Karta zawiera:

1)      imię (imiona) i nazwisko dziecka;

2)      nazwę szkoły oraz oznaczenie grupy, do której dziecko uczęszcza;

3)      informację dotyczącą:

a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

b) potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, w szczególności w wyniku przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

4)      zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

5)      zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)      ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7)      ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)      terminy spotkań zespołu;

9)      podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

10)  Informację dotyczącą form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wpisuje do karty dyrektor przedszkola oraz umieszcza datę i podpis.

3. Po każdym spotkaniu zespół przedstawia kartę dyrektorowi szkoły.

                                                                                                                  §10

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

§ 11

 1. Powołanie członków zespołu następuje w trybie Zarządzenia dyrektora przedszkola, odrębnie na każdy rok szkolny.

  …………………………………………………

(podpis dyrektora szkoły)

PROCEDURA

ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

DLA DZIECI Z ORZECZENIA   O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W IWKOWEJ

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2013r., poz. 957).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

Cel

Procedura została opracowana w celu:

 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli, rodziców i specjalistów

Zakres

Procedura dotyczy objęcia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pomocą psychologiczno-pedagogiczną od momentu podjęcia opieki nad dzieckiem przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są przez zespoły orzekające, które działają przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Katalog niepełnosprawności, które uprawniają do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jest ściśle określony i ograniczony. Orzeczenia są wydawane w stosunku do dzieci: niesłyszących lub słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Dziecko – ma prawo i możliwość uczestnictwa w przedszkolu w odpowiednio zorganizowanych zajęciach rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych o charakterze terapeutycznym, które będą zaspokajały jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Specjaliści: psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor – jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

Rodzice/prawni opiekunowie – wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój w ramach organizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad.

Nauczyciele – powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej – członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania oraz rodziców z treścią procedur.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

PROCEDURA

ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W IWKOWEJ

Zasady współpracy z rodzicami w przypadku objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub indywidualnymi zajęciami wspomagająco-korygującymi rozwój

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

Cel :

Procedura została stworzona w celu:

sprecyzowania systemu kontaktów nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub podejmowania działań wspierająco-korygujących rozwój,

usprawnienia współpracy pomiędzy przedszkolem i rodzicami,

ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców,

ułatwienia monitorowania ustalonych zasad współpracy

Zakres:

Procedura dotyczy objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub działaniami  wspierającymi rozwój od momentu podjęcia opieki nad dzieckiem przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój lub w zajęciach w ramach organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad.

Nauczyciele muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wspomagających rozwój zakwalifikowanych do zajęć dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do specjalistycznych zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

Dyrektor jest zobowiązany do zapewnia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Koordynuje pracę zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

Sposób prezentacji procedury

1Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania oraz rodziców z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną

Nauczyciel:

 1. przeprowadza obserwacje pedagogiczne (dokonuje diagnozy rozwoju i funkcjonowania dziecka, rozpoznaje potrzeby rozwojowe poprzez badania diagnostyczne np. badania przesiewowe – logopedyczne rozwoju mowy),
 2. nawiązuje współpracę z rodzicami i diagnozuje środowisko rodzinne, informuje rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy udzielanej dziecku,
 3. informuje dyrektora lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 4. udziela pomocy dziecku podczas bieżącej pracy, określając cel główny pracy z dzieckiem oraz szczegółowe cele,
 5. współpracuje z innymi nauczycielami lub specjalistami, ustalając kierunki pracy z dzieckiem, lub składa wniosek do zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o objęcie dziecka tą pomocą,
 6. ustala terminy pracy indywidualnej dziecka z nauczycielem prowadzącym zajęcia wspomagające rozwój lub z zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pisemnie powiadamia rodziców o zamiarze prowadzenia zajęć terapeutycznych z dzieckiem.

Zadania nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem

Do zadań logopedy w szkole i placówce należy w szczególności:

1)     diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu

2)     rozwoju językowego uczniów;

3)     prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie

4)     stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

5)     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we

6)     współpracy z rodzicami uczniów;

7)     wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a). rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

8)     uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn

9)     niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń

10)   utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,

a). udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”;

b).

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)     prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi

1)     trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań

2)     terapeutycznych;

3)     rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki;

4)     prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5)     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we

6)     współpracy z rodzicami uczniów;

7)     5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

8)     uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów

9)     oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier

10)   i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,

b).  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania zespołu

pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dla  dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola powołuje zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy   z dzieckiem. Realizują go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor.

Zadaniem powołanego zespołu jest współpraca z rodzicami, ze specjalistami oraz, w zależności od potrzeb, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w zaplanowaniu pomocy dla dziecka. Członkowie zespołu wykonują następujące zadania:

 • dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, korzystając również  z informacji uzyskanych od rodziców,
 • opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując dyrektora i rodziców o efektach tej pracy poprzez udostępnienie jej wyników oraz wniosków do dalszej pracy z dzieckiem,
 • dokonują oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,
 • w miarę potrzeb dokonują modyfikacji programu, pamiętając o tym, by poinformować rodziców   o zmianach i udostępnić im zmodyfikowany program,
 • podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w tym również  z udziałem rodziców,
 • dokumentują udzielaną pomoc oraz badania lub inne czynności uzupełniające; dla każdego dziecka dokumentacja gromadzona jest w formie np. indywidualnej teczki, którą podczas rozmowy z rodzicami warto udostępnić, by wskazać postępy rozwojowe.

Zadania dyrektora przedszkola

 Zadaniem dyrektora jest:

 • po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub specjalistów o konieczności organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym bezzwłoczne powiadomienie innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • powołanie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zał. nr 1).
 • ustalenie form udzielania pomocy i okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w jakich ta pomoc będzie udzielana (zał. nr 2),
 • powiadomienie na piśmie rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (zał. nr 3)
 • wyznaczenie koordynatora zespołu,
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli umożliwienie odbywania specjalistycznych zajęć z dzieckiem poprzez zatwierdzenie zaplanowanych przez zespół (lub nauczycieli prowadzących zajęcia wspierające i korygujące rozwój) zajęć edukacyjnych lub zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno- -terapeutycznym (IPET),
 • z racji sprawowanego nadzoru pedagogicznego monitorowanie bieżącej pracy nauczycieli  i działań podejmowanych przez specjalistów w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor może zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu udzielania danej formy pomocy wyłącznie na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne.

Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną

Nauczyciel zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole.   W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy, prowadząc zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych, mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. O podjętej pracy informuje jednocześnie dyrektora przedszkola (zał. nr 4).

Jako członek zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel powinien:

 • Przeprowadzać obserwacje pedagogiczne (na początku roku szkolnego, do końca października  dokonać diagnozy rozwoju i funkcjonowania dziecka, rozpoznawać potrzeby rozwojowe poprzez badania diagnostyczne np. badania logopedyczne rozwoju mowy).
 • Nawiązać współpracę z rodzicami, czyli zdiagnozować środowisko rodzinne.
 • Sformułować potrzeby rozwojowe dziecka.
 • Informować rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy udzielanej dziecku.
 • Wnioskować do specjalisty o objęcie dziecka zajęciami pomocy psychologiczno- -pedagogicznej.
 • W trakcie bieżącej pracy z dzieckiem realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Ustalić terminy pracy specjalistów z dzieckiem oraz indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który dokumentuje w dzienniku pracy nauczyciela lub dziennikach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dokonać oceny postępów dziecka oraz ustalić wnioski do dalszej pracy z nim.

Zadania koordynatora zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Po podjęciu decyzji o objęciu dziecka wskazaną przez dyrektora przedszkola formą pomocy, zaplanowaniu sposobów i terminów udzielania pomocy koordynator powinien:

 • uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, które powinny trwać do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia daną formą pomocy (zał. nr 5),
 • po uzyskaniu zgody poinformować rodziców o terminie spotkania zespołu oraz ustalonych sposobach pracy, wymiarze godzin i okresach udzielania pomocy (zał. nr 6),
 • poinformować rodziców, że mogą wnioskować o udział psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty w spotkaniach zespołu (osoby biorące udział w spotkaniach są obowiązane do nieujawniania poruszanych na nich spraw – taką informację powinien przekazać koordynator zespołu lub nauczyciel prowadzący indywidualne zajęcia z dzieckiem),
 • umożliwić rodzicom uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych prowadzonych z dzieckiem na terenie przedszkola, ewentualnie przekazywać materiały do pracy z dzieckiem w domu.
 • Rodzice:
 • zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami pomocy dla rodziny oraz warunkami współpracy z rodziną – na początku roku szkolnego,
 • mają możliwość składania wniosku o udzielanie pomocy psychologiczno- -pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie przedszkola (zał. nr 7),
 • wyrażają zgodę na prowadzenie terapii dla dziecka, czyli realizację programu terapeutycznego na terenie przedszkola,
 • zapoznają się z indywidualnym programem terapeutyczno-edukacyjnym oraz z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem, udostępnionymi przez nauczyciela terapeutę (wykorzystanie dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem na terenie domu rodzinnego),
 • uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców, organizowanych  w miarę potrzeb.

ZAŁĄCZNIK NR 1

                                               do Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Iwkowej

…………………………..                                                                                                                                                                        Iwkowa, dnia ……………………

/ pieczęć przedszkola/

I. Powołuję zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dla……………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W skład zespołu wchodzą: Lp.Nazwisko i imięFunkcjaPodpis
1. Koordynator prac zespołu 
2.   
3.   
4.   
5.   

………………………………………

/podpis, pieczęć dyrektora przedszkola/

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532) z późniejszymi zmianami z dnia 28 sierpnia 2017r.

ZAŁĄCZNIK  NR 2

                                               do Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Iwkowej

Iwkowa, dnia ……………

(pieczęć przedszkola)

Ustalenia dyrektora dotyczące form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin

……………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka, wiek, okres udzielania pomocy)

Formy pomocySposoby i zakres udzielania pomocyOsoba odpowiedzialna za realizacjęTygodniowy wymiar godz. realizacji formy pomocy
Specjalistyczne: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne   
Specjalistyczne: Logopedyczne   
Specjalistyczne: terapeutyczne   
Konsultacje, porady dla rodziców,   
Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia dziecka     

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532) z późniejszymi zmianami z dnia 28 sierpnia 2017r.

……………………

/Podpis dyrektora/

                                                                                                                                                                                                        ZAŁĄCZNIK NR 3

                                   do Procedury organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Iwkowej

………………………                                                                                                                                                                              Iwkowa, dnia……………….

Pieczęć przedszkola

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Pani ………………………

………………………………

Niniejszym informuję, iż dla  ……………………… zostały ustalone następujące formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która będzie realizowana w okresie od  ………………r. do  …………… r. :

 • zajęcia …………………..w wymiarze ………..godz. tygodniowo ( ……….. w prowadzone przez nauczyciela p.………………………………………………………….


oraz………….. godz. tygodniowo prowadzone przez logopedę p……….. (……… w  godz…………- ………)

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  organizowana będzie poprzez:

–         bieżącą  praca z dzieckiem,

–         zajęcia indywidualne,

–         zajęcia grupowe,

–         zajęcia rewalidacji indywidualnej,

–         konsultacje indywidualne,

–         konsultacje z PPP,

…………………………..

/Podpis dyrektora/

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. 2013 poz. 532 z późniejszymi zmianami z dnia 28 sierpnia 2017r.

                                                                                                                                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 4

                                                                       do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Iwkowej

………………………

(miejscowość, data)

Nauczyciel/pomoc nauczyciela/asystent rodziny/

kurator sądowy/pielęgniarka

……………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko)

Dyrektor  Publicznego Przedszkola

w Iwkowej

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532) z późniejszymi zmianami z dnia 28 sierpnia 2017r. wnoszę o objęcie dziecka

………………………………………………… ur. ………………………,

(imię i nazwisko dziecka)

zajęciami o charakterze pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie:

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

……………………………………

(data i podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Iwkowej

……………………………….

(miejscowość, data)

Pan/Pani ……………………………

………………………………………

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH W RAMACH POMOCY

PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………..

w zajęciach organizowanych przez  Publiczne Przedszkole w Iwkowej  w roku szkolnym ………………….. w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Oświadczam, że zostały mi przedstawione procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz formy, sposoby i okres jej udzielania.

…………………………………( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532) z późniejszymi zmianami z dnia 28 sierpnia 2017r.,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977).

ZAŁĄCZNIK NR 6

                                                                       do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Iwkowej

…………………..…                                                                                                                                                                            ……………………………

(pieczęć przedszkola)                                                                                                                                                                                              (miejscowość, data)

Pani/Pan

……………………………………

(rodzic/opiekun prawny dziecka)

Zawiadomienie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami w § 22 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532) z późniejszymi zmianami z dnia 28 sierpnia 2017r. dyrektor Publicznego Przedszkola Komunalnego w Szczurowej informuje, że termin spotkania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Pani/Pana córki/syna uczęszczającej/uczęszczającego do grupy………………… wyznaczono na dzień …………… o godz. ……….

Z poważaniem

……….……………………………………

(podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Iwkowej

Iwkowa , dnia ………

……………………………………

……………………………………

(imiona i nazwiska rodziców)

Dyrektor

Publicznego Przedszkola

w Iwkowej

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532) z późniejszymi zmianami z dnia 28 sierpnia 2017r.  wnoszę o objęcie dziecka

…………………………………………………………………………,                     ur. ………………………,

(imię i nazwisko dziecka)

 zajęciami o charakterze pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wspomagania i korygowania rozwoju, tj.:

a) zajęciami logopedycznymi,

b) zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi,

c) innymi zajęciami o charakterze terapeutycznym.

…… ………..……………

(data i podpis rodziców)