Przedszkole w Iwkowej


– Regulamin Publicznego Przedszkola w Iwkowej

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IWKOWEJ

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:


1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona

karta zgłoszenia. 

2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego

uczęszczać. 

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych

powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją

przedszkola. 

4.  Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej

opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać

zaświadczenia lekarskiego. 

5.  Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom. 

6.  W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego

zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola. 

7.   Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają

obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty

ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego. 

8.   Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której

celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa

Regulamin Rady Rodziców/. 

9.   Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia

naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie. 

10. Liczba dzieci w oddziale nie może być  większa niż 25. 

11. Czas pracy przedszkola – od godz. 7.00 do godz. 16.00 /od poniedziałku do piątku/. 

12. Dziecko powinno być odebrane z Publicznego Przedszkola w Iwkowej do

godziny16.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku

pełne bezpieczeństwo. 

13. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż  9 godzin dziennie. 

14. W przedszkolu realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co

 najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w

wieku 3-6 lat. 

15. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być

organizowane zajęcia dodatkowe   w całości opłacane przez rodziców. 

16. Przedszkole prowadzi  żywienie dzieci na zasadzie cateringu.  

17. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15

dnia każdego miesiąca z dołu  /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/. 

18. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola

z następujących przyczyn:

  1. nieregularnego uiszczania odpłatności;
  2. braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc;
  3. pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godzinę, do której czynne jest przedszkole;
  4. nieopłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy .  

  19. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia   

dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:

  1.  rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola 

20. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone 


do przedszkola. 

21. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na

piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za

przedszkole. 

22. W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa

dziecka w przedszkolu, które stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.


Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. 
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.