Przedszkole w Iwkowej


– Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IWKOWEJ

Podstawa prawna: art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), statut przedszkola.

1.     Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” stanowi reprezentacje rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), statutu przedszkola i niniejszego regulaminu. 

§ 2

 1. Rada rodziców liczy 3 członków.
 2. Kadencja rady trwa rok. 
 3. Odwołanie  członka rady może nastąpić  w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼  liczby rodziców dzieci zwykłą większością głosów w tajnych wyborach  przy obecności  co najmniej połowy  rodziców uprawnionych do głosowania.
 4. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu rady rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.
 5. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym. 

2.     Cele i zadania Rady Rodziców

§ 3

 1. Podstawowym celem rady jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających  do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną;
  1. aktywne działania na rzecz przedszkola;
  1. reprezentowanie rodziców podopiecznych przedszkola;
  1. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kompetencji;
  1. wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych przedszkola.
 3. Do zadań rady rodziców należy w szczególności współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, a w tym:
  1. tworzenie właściwego klimatu społecznego, atmosfery życzliwości i twórczej współpracy na linii rodzice-przedszkole;
  1. organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów oraz zadań statutowych przedszkola
   1. organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu wychowania przedszkolnego przedszkola;
   1. organizowanie prac społeczno – użytecznych na rzecz przedszkola;
   1. pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji przedszkola, podnoszeniu jakości pracy;
  1. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
   1. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej  i sportowej dzieci;
   1. współudział w organizacji imprez, wycieczek i uroczystości przedszkolnych;
   1. współudział z nauczycielkami przy organizowaniu pomocy dzieciom  ze środowisk zaniedbanych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ustalenie form współpracy i pomocy itd.);
  1. zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad  w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka;
  1. współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym jego funkcjonowaniem.

3.     Tryb przeprowadzania wyborów 

§ 4

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców:

 1. wybory do  rady rodziców przeprowadzane są corocznie,  we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców;
 2. przedstawiciele do rady rodziców wybierani są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym;
 3. za wybranych do rady rodziców uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
 4. w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania;
 5. zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie;
 6. do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci  obecni  na zebraniu. 
 7. w wyborach do rady jedno dziecko może reprezentować  tylko jeden rodzic;
 8. wybory rady rodziców przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana  w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania;
 9. do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady rodziców;
 10. głosowanie odbywa się na kartach do głosowania;
 11. zadaniem komisji skrutacyjnej jest ustalenie wyników głosowania (zliczenie głosów);
 12. z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który  po podpisaniu przekazany zostaje przewodniczącemu  rady rodziców.
 13. Pierwsze posiedzenie rady rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
 14. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców dzieci oddziału przedszkolnego.

§ 5

1. Rada rodziców może występować w porozumieniu z nauczycielami   z wnioskami do dyrektora i rady pedagogicznej w sprawach istotnych dla wychowanków.

2. Rada rodziców współdziała z przewodniczącym rady rodziców  w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoprzedszkolnym, a jej pracami kieruje przewodniczący.

4.     Struktura rady rodziców

§ 6

 1. Pracami rady rodziców kieruje prezydium jako wewnętrzny organ.
 2. Prezydium (zarząd) rady rodziców składa się z: 
  1. przewodniczącego; 
  1. zastępcy przewodniczącego;
  1. sekretarza;
 3. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.

  § 7

 1. Przewodniczący rady:
  1. organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady,
  1. opracowuje terminarz i problematykę spotkań,
  1. reprezentuje radę na zewnątrz do współpracy z dyrektorem i organem prowadzącym przedszkole;
  1. opracowuje sprawozdania z działalności i przedstawia na zebraniu ogólnym rodziców.
 2. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 3. Skarbnik rady rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.

§ 8

 1. Sekretarz i skarbnik rady stanowią Komisję Rewizyjną.
 2. Funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni sekretarz rady.
 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

1) realizacji uchwał podejmowanych przez radę rodziców;

 2) gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców.

 • Rada rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi (na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym  po zakończeniu swojej kadencji).

5.     Posiedzenia Rady

§ 9

 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne.
 2. Posiedzenia rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
 3. Zebrania zwyczajne zwołuje się 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września każdego roku.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 
 5. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne  po zawiadomieniu członków rady najpóźniej  1 dzień przed terminem spotkania. 
 6.  Zebrania rady zwołuje przewodniczący, z własnej inicjatywy lub dyrektora. 
 7. Przygotowanie posiedzenia rady  i jej prowadzenie jest obowiązkiem przewodniczącego.
 8. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub  na wniosek rady. 
 9. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady. 

6.     Dokumentowanie posiedzeń

§ 10

 1. Posiedzenia rady są protokołowane przez sekretarza rady.
 2. Protokół z każdego posiedzenia  jest sporządzony w ciągi 7 dni.
 3. Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca oraz przewodniczący.
 4. Rada rodziców raz w roku składa ogółowi rodziców przedszkola ustnie  sprawozdanie za swojej działalności.
 5. Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady. 
 6. Protokoły i wszelka dokumentacja rady jest przechowywana na terenie przedszkola  (u dyrektora przedszkola) i na bieżąco dostępna dla członków rady.

7.     Podejmowanie uchwał

§ 11

 1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 
 3. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
 4. Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

8.     Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców

§ 12

 1. Rada rodziców posiada zarówno kompetencje stanowiące, jak i opiniodawcze.
 2. Kompetencje stanowiące:
  1. uchwalenie regulaminu swojej działalności.
 3. Do kompetencji opiniodawczych rady rodziców należy w szczególności :
  1. występowanie do dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola, a także organu    prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
  1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  lub wychowania przedszkola,
  1. opiniowanie możliwości podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie  form działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej przedszkola;
  1. opiniowania pracy nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;
  1. występowanie z wnioskami do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

9.     Prawa i obowiązki członków rady rodziców

§ 13

 1. Członkowie rady mają prawo do:
  1. dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją  i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych;
  1. wyrażania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola;
  1. głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.
 2. Członkowie rady mają obowiązek:
  1. aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach rady;
  1. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

10. Fundusze Rady

§ 14

 1. Rada rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
  1. z dobrowolnych składek rodziców;
  1. z darowizn dla przedszkola z przeznaczeniem na fundusz rady rodziców;
  1. innych (np. kiermasze, aukcje, sprzedaż produktów wytworzonych przez rodziców itp.).
 2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola.
 3. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonych przez radę rodziców.
 4. Prezydium rady rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:
  1. dofinansowanie imprez i zabaw, konkursów i zawodów;
  1. dofinansowanie teatrzyków, koncertów, warsztatów – zarówno w przedszkolu, jak i poza nim;
  1. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin (np. dofinansowanie do wycieczek, teatrzyków, prezentów okolicznościowych);
  1. zakup nagród dla dzieci;
  1. finansowanie wycieczek, przewozów autokarowych dzieci,
  1. zakup prezentów okolicznościowych dla dzieci (np. Boże Narodzenie, Dzień Dziecka);
  1. ponadstandardowe          wyposażenie   przedszkola,    ponadstandardowe     środki dydaktyczne;
  1. inne uzasadnione cele związane ze wspieraniem działalności statutowej przedszkola.

§ 15

Zasady rachunkowości oraz zasady obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

11. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o radzie, należy przez to rozumieć Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Iwkowej.
 2. Członkowie rady rodziców zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych  na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców  i pracowników przedszkola.
 3. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w przedszkolu radą pedagogiczną i dyrektorem.
 4. Działalność rady jest zgodna z obowiązującym prawem.
 5. Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, na wniosek członków rady i przewodniczącego. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Iwkowa, dn. 16.09.2021r.