Przedszkole w Iwkowej


Statut

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IWKOWEJ

nadany Uchwałą Nr XXX/201/09 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2009r.

PODSTAWY PRAWNE
Ustawa:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz.2572 ze zm.)
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Organem prowadzącym placówkę jest : Gmina Iwkowa
2. Forma organizacyjno – prawna : Jednostka budżetowa
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje : Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie
ROZDZIAŁ 2
NAZWA PRZEDSZKOLA
§ 2
1. Nazwa przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole w Iwkowej
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Iwkowej
Adres placówki: 31-862 Iwkowa 585
NIP 869-13-20-868
REGON 850020384
ROZDZIAŁ 3
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3
1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach
akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie
,,gotowości szkolnej” rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się.
2. Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze
środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
3. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz
odpowiednich aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w
szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując
się na:
a) wspomaganiu i ukierunkowywaniu indywidualnego rozwoju dziecka
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w
relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;
b) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej;
d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
przedszkola, organizowaniu w miarę potrzeb opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi;
e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu
dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, przygotowaniu
dziecka do nauki szkolnej.
4. Przedszkole realizuje cele w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) poznawanie i rozumienie świata i siebie
b) nabywanie umiejętności poprzez działanie
c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
d) budowanie systemu wartości
5. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie
rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.
6. Zadania przedszkola w zakresie działalności dydaktycznej realizowane są w
szczególności poprzez:
a) tworzenie warunków do zaspokajania naturalnych potrzeb dzieci do
komunikowania się z innymi poprzez: słowo, gest i ruch, dźwięk i muzykę,
barwę i kształt oraz liczbę;
b) stwarzanie dzieciom szans wykorzystywania w praktyce umiejętności:
słuchania i mówienia; kreślenia symboli graficznych ;doświadczania ;
wnioskowania
c) udzielanie dzieciom pomocy w odkrywaniu, tworzeniu i zrozumieniu
znaczenia znaków pośredniczących w komunikowaniu się ludzi.
7. Przedszkole organizuje:
a) różnorodne sytuacje edukacyjne zaspakajające dążenia dziecka do
wypowiadania siebie w twórczości werbalnej, plastycznej, muzycznej i
ruchowej;
b) dodatkowe zajęcia muzyczno-rytmiczne,
c) zajęcia językowe i inne według potrzeb.
8. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb
środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w
szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w
przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym;
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż;
d) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w
miarę potrzeb konsultacje i pomoc;
e) budzi świadomość dotyczącą zdrowia i jego zagrożeń;
f) kształtuje prawidłową postawę fizyczną;
g) wyzwala ekspresję i rozwija sprawność ruchową poprzez zabawy i
ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
9. Przedszkole, w miarę posiadanych możliwości, organizuje i udziela dzieciom, ich
rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej
na:
a) diagnozowaniu środowiska wychowanków;
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb
dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
d) organizowaniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
e) podejmowaniu działań profilaktyczno -wychowawczych wynikających z
programu wychowawczego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym
zakresie;
f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród
wychowanków, nauczycieli i rodziców;
g) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
10. Zadania, o których mowa w pkt.9, są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
d) innymi przedszkolami;
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek rodziców,
nauczyciela przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej.
12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w formie:
a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznym;
b) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
13. Zadania przedszkola w zakresie działalności wychowawczej:
a) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu
dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w
przygotowywaniu go do nauki szkolnej;
b) rozwijanie w dziecku pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez
poznawanie i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i
możliwości;
c) wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
d) inspirowanie aktywnej postawy wobec środowiska w bezpośrednich
kontaktach z przyrodą i życiem społecznym najbliższego otoczenia;
e) budzenie poczucia więzi z krajem rodzinnym i wspólnotą ogólnoludzką;
f) rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej;
g) przygotowanie do organizowania i wykonywania pracy;
h) wskazywanie w ramach realizowanego programu na współczesne
zagrożenia społeczne młodego człowieka oraz na postawy i zachowania
alternatywne pod względem tych zagrożeń.
ROZDZIAŁ 4
OPIEKA NAD DZIEĆMI
§ 4
1. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w
trakcie zajęć poza terenem przedszkola, dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dzieci i możliwości rozwojowych, potrzeb
2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy
dydaktyczno-wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział
przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
3. Dyrektor powierza każdy oddział opiece: jednego nauczyciela w przypadku 5-
godzinnego czasu pracy oddziału , dwóch nauczycieli gdy czas pracy oddziału
wynosi ponad 5 godzin.
4. W uzasadnionych organizacją pracy przedszkola przypadkach, może nastąpić
zmiana wychowawcy.
5. Za bezpieczeństwo dzieci, podczas zajęć obowiązkowych w przedszkolu, a także
poza jego terenem, w czasie ustawowych godzin pracy odpowiedzialny jest
nauczyciel.
6. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe organizowane w
przedszkolu odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia dodatkowe.
7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości, festynów, organizowanych
poza godzinami pracy przedszkola odpowiedzialni są rodzice bądź opiekunowie
dziecka.
8. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel
zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
9. W trakcie zabaw, spacerów, wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien
zapewnić dodatkową opiekę. Na każde dziesięcioro dzieci powinien przypadać
przynajmniej jeden opiekun.
10. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych
w umowie cywilno-prawnej zawartej między dyrektorem przedszkola a rodzicem
(opiekunem). Dzieci realizujące samą podstawę programową przebywają w
przedszkolu 5 godz. (od godz.9.00 do 14.00) , pozostałe dzieci przebywają w
przedszkolu 9 godz. (od godz. 7.00 do 16.00)
11. Dzieci , które nie realizują rocznego przygotowania przedszkolnego mają
obowiązek poobiedniego leżakowania od godziny 12.00 do 14 15.
12. Dzieci, które mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego
(najstarsza grupa wiekowa) w godzinach od 12.00 do 14.15 realizują treści
programowe poprzez gry i zabawy dydaktyczne.
13. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8.30 z wyjątkiem
dzieci realizujących samą podstawę programową.
14. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola
oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z
przedszkola do domu.
15. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować
je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola
lub wprowadzić je do sali. Od momentu wejścia dziecka do sali odpowiedzialność
za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
16. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola zgłasza odbiór dziecka pracownikowi
przedszkola – przez domofon. Od momentu wyjścia dziecka z sali
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi osoba odbierająca dziecko.
17. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka osobie, która ukończyła 14 rok życia
upoważnioną (na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów), którzy ponoszą
całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka Upoważnienie takie jest
ważne przez rok szkolny.
18. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić
dziecku bezpieczeństwa.
19. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie
poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest
zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania
kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
20. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola,
nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka
(prawnych opiekunów). W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów
nie można uzyskać informacji o miejscu ich pobytu nauczyciel oczekuje z
dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia
komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi
opiekunami).
21. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców
musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
22. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku
otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce, do
niezwłocznego odebrania dziecka.
23. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi
lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach i badaniami
profilaktycznymi na które rodzice wyrażają zgodę.
ROZDZIAŁ 5
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 5
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności,
które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Działające w przedszkolu organy wzajemnie się informują o podstawowych
kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
KOMPETENCJE ORGANÓW PRZEDSZKOLA
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
§ 6
1. Dyrektor Przedszkola działa zgodnie ze statutem i przepisami prawa, a w
szczególności:
a. zatrudnia pracowników;
b. kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
c. sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:
2. Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który
przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września każdego roku
szkolnego.
3. Pod koniec każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej i radzie
rodziców informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą:
-zakres wykonania planu
-wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego a w szczególności ; wnioski z
analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych dzieci, z uwzględnieniem ich możliwości
rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
wychowania w przedszkolu, ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad
dziećmi, podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru
pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach
4. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie
jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
5. Tworzy warunki do współdziałania rady pedagogicznej i organizowania form
wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.
7. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
8. W zakresie spraw organizacyjnych:
a. opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola,
b. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
9. W zakresie spraw finansowych:
a. opracowuje plan finansowy przedszkola,
b. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym stosownie do
przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkoli;
10. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
a. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą
przedszkola,
b. organizuje wyposażenie przedszkola w środki edukacyjne i stosowny sprzęt,
c. ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
dokumentacji innych pracowników przedszkola;
11. W zakresie spraw porządkowych, bhp:
a. zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
b. egzekwuje przestrzeganie ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałość
o czystość i estetykę przedszkola.
12. Jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i
pracowników nie będących nauczycielami:
a. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,,
b. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porzadkowe,
c. występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych
pracowników przedszkola,
d. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym
nadaje (w drodze decyzji administracyjnej) nauczycielowi stażyście stopień
nauczyciela kontraktowego,
e. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych
pracowników przedszkola, zgodnie z przepisami kodeksu pracy,
f. ustala regulamin pracy, premiowania i nagradzania pracowników
przedszkola oraz regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
g. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z
ustalonym regulaminem,
h. ustala plan urlopów pracowników przedszkola.
13. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą
pedagogiczną, rodzicami oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi
przedszkole.
14. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel tego
przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
15. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa
razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru
pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola.
RADA PEDAGOGICZNA
§ 7
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W
zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej
przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i
wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
przedszkola.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę
bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu
prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, a także jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) opiniowanie i zatwierdzanie planu pracy przedszkola;
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych;
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d) uchwalenie regulaminu swojej działalności;
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy;
f) przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian, zatwierdza
statut i jego zmiany.
g) w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela
lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów nauczania
z tym, że zmiana w tym zestawie nie może nastąpić w trakcie roku
szkolnego.
h) wyrażenie zgody lub jej cofnięcie na uruchomienie oddziału
międzynarodowego.
i) określenie warunków i trybu przyjmowania uczniów do oddziału
międzynarodowego.
8. Rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład
zajęć;
b) projekt planu finansowego przedszkola
c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia, a także dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i
innych wyróżnień;
e) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w
przedszkolu.
9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji
dyrektora.
10. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
11. Zebrania rady są protokołowane.
12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu
rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
13. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona
niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadomić o tym organ prowadzący i
sprawujący nadzór pedagogiczny.
14. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.
RADA RODZICÓW
§ 8
1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej siedmiu przedstawicieli, wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na
pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
5. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
a) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu
wychowawczego przedszkola,
b) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
c) opiniowanie statutu przedszkola
d) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora,
6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
7. Rada ma prawo do wyrażania i przekazywania, organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu, na temat pracy przedszkola.
8. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania, a także stale
z nią współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
§ 9
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor
przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego
działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych
ustawą o systemie oświaty, statutem przedszkola i własnym regulaminem.
2. Dyrektor gwarantuje prawidłowy przebieg informacji między organami
przedszkola.
3. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy organami Przedszkola czynnikami
rozstrzygającymi są:
a. Rada Pedagogiczna a Dyrektor Przedszkola – organ prowadzący w
porozumieniu z organem nadzorującym;
b. Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców – Dyrektor Przedszkola;
c. Rada Rodziców a Dyrektor – Rada Pedagogiczna oraz organ prowadzący w
porozumieniu z organem nadzorującym.
ROZDZIAŁ 6
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 10
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w
zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według
potrzeb, zainteresowań, uzdolnień itp.
2. Przedszkole jest placówką dwuoddziałową.
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu
orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom
rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
5. Dziecko niepełnosprawne może zostać przyjęte do przedszkola , o ile stopień i
rodzaj niepełnosprawności pozwala na zapewnienie przez przedszkole
odpowiednich warunków rozwoju (przygotowanie kadry, zmniejszona liczebność
oddziału, odpowiednie warunki lokalowe).
6. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, jeżeli rodzic nie przedłoży orzeczenia z
PPP o stopniu niepełnosprawności, dziecko takie traktowane jest jak dziecko
pełnosprawne.
7. W razie zaistnienia potrzeby przyjęcia dzieci niepełnosprawnych przewiduje się
utworzenie oddziału integracyjnego o zmniejszonej liczbie dzieci w grupie od 10 do
15, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
§ 11
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od dnia 1 września do 31 sierpnia z
wyjątkiem przerw w miesiącach wakacyjnych.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący i zatwierdzana w
arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola.
3. W okresie między przypadającymi świętami przedszkole pełni dyżur w oparciu o
pisemne zgłoszenia rodziców. Warunkiem jest zgłoszenie min. 5 dzieci.
4. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu.
5. Podstawy organizacji pracy przedszkola określa:
a) arkusz organizacji przedszkola,
b) roczny plan pracy przedszkola,
c) ramowy rozkład dnia.
6. Szczegółową organizację pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej w danym
roku szkolnym określa projekt organizacji przedszkola opracowany przez
dyrektora przedszkola.
7. Projekt organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole w
uzgodnieniu z organem pełniącym nadzór pedagogiczny.
8. W projekcie organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: czas pracy
poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą
stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
9. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący z
uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, określa na każdy rok szkolny projekt organizacyjny przedszkola.
Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
10. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalane są w rocznym
planie pracy przedszkola.
§ 12
1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.
2. Ramowy rozkład dnia zawiera m. in.: godziny pracy poszczególnych oddziałów,
rodzaje zajęć organizowanych w celu realizacji podstawy programowej oraz
wspierania rozwoju dziecka, godziny posiłków.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone są
zajęcia dodatkowe, takie jak: języki obce, rytmika lub inne zajęcia wynikające z
zainteresowań rodziców i dzieci.
5. Rodzaj zajęć dodatkowych w danym roku szkolnym uzależnia się od potrzeb i
oczekiwań rodziców.
6. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje dla dzieci naukę religii. Rodzice
pisemnie wyrażają zgodę na udział dzieci w tych zajęciach. Dzieci nie uczęszczające
na zajęcia z katechezy mają w tym czasie zapewnioną opiekę pedagogiczną.
7. Zajęcia dodatkowe są płatne przez rodziców wg ustalonych zasad zbierania
odpłatności za zajęcia ponadprogramowe.
8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
a. z dziećmi w wieku 3,4 lat – ok. 15- 20 min.,
b. z dziećmi w wieku 5,6 lat – ok. 20-40 min.
9. Przedszkole może organizować dla dzieci różne formy krajoznawstwa i turystyki.
Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i
potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
ROZDZIAŁ 7
PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
§ 13
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o
podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego wybrany z
zestawu programów wychowania w przedszkolu; modyfikacji programu, bądź
programu autorskiego opracowanego przez nauczyciela przedszkola w ramach
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
2. Wyboru programu wychowania w przedszkolu dokonuje nauczyciel (nauczyciele),
któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem i przedstawia go do
zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola.
3. Program wychowania przedszkolnego opracowany przez nauczyciela może zostać
dopuszczony do użytku w danym przedszkolu po uzyskaniu pozytywnej opinii
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie
wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
4. Uchwałą rady pedagogicznej, przed rozpoczęciem roku szkolnego, przyjmuje się
również do realizacji innowacje lub eksperymenty, wybrane koncepcje
pedagogiczne realizowane w całości lub ich wybrane elementy. Uchwała określa
zasięg ich realizacji (całość placówki czy wybrane oddziały).
ROZDZIAŁ 8
DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA
§ 14
1. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej.
2. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym
dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w
danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku
alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia,
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania,
odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć
nauczyciel potwierdza podpisem.
3. W stosunku do dzieci zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania i
wychowania, przedszkole prowadzi dziennik, zeszyt indywidualnego nauczania i
wychowania.
4. Działalność dydaktyczno-wyrównawcza, a także praca z dzieckiem mającym
określone trudności jest dokumentowana. Dokumentem jest zapis w dzienniku
zajęć.
5. Sposób dokumentowania prowadzonej obserwacji pedagogicznej na każdy rok
szkolny ustala rada pedagogiczna.
6. Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem
czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi
wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora
przedszkola lub osobę upoważnioną do dokonania sprostowania.
§ 15
1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin
dziennie.
2. Organ prowadzący przedszkole ustala w drodze uchwały opłaty za usługi
świadczone przez placówkę, wykraczające poza nauczanie i wychowanie w
zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Tekst uchwały
podawany jest do wiadomości rodziców.
3. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z
intendentem i radą rodziców.
4. Opłaty, o których mowa w pkt. 2,3 ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) w
terminie podanym przez dyrektora przedszkola.
5. Opłata, o której mowa w punkcie 2 nie podlega zwrotowi w przypadku
nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwolnienie z opłaty przysługuje w
przypadku dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem
urlopowania dziecka na okres co najmniej 1 miesiąca lub na podstawie pisma
złożonego u dyrektor przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), w
którym rodzic wyjaśnia powód co najmniej miesięcznego urlopowania dziecka.
6. W razie zalegania przez rodziców z uiszczeniem należności za pobyt dziecka w
przedszkolu, wysyła się upomnienie do rodziców bądź opiekunów dziecka. Po
bezskutecznym upomnieniu sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania
sądowego.
7. Przedszkole w przypadku zaległości płatniczych trwających ponad 2 miesiące, ma
prawo nie przyjąć dziecka do przedszkola do momentu spłaty długu.
§ 16
1. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia.
2. Koszty wyżywienia kucharki pokrywa organ prowadzący.
3. Pozostali pracownicy korzystający z wyżywienia wnoszą za nie opłaty w
wysokości obowiązującej stawki żywieniowej.
ROZDZIAŁ 9
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 17
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników
administracji i pracowników obsługi.
2. Pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługowi podlegają bezpośrednio
dyrektorowi przedszkola.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których
mowa w punkcie 1, określają odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ 10
ZADANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
-NAUCZYCIELE
§ 18
1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola.
2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą. Jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece dzieci. Ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troszczyć się o ich
zdrowie, a także szanować ich godność osobistą.
3. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone
sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.
4. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie
przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie
przedszkola, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania
osób postronnych.
5. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:
a) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach
wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, podczas m.in.: kontaktów
indywidualnych, zebrań grupowych, zajęć otwartych, pokazowych, zajęć
warsztatowych, innych.
b) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej
oraz odpowiedzialność za jej jakość;
c) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających
potrzeby i zainteresowania uczniów;
d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych
obserwacji;
e) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnejw roku poprzedzającym naukę w
klasie pierwszej szkoły podstawowej;
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną
i inną;
g) samokształcenie i doskonalenie zawodowe w formach szkolnych i poza
szkolnych;
h) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkolny, jak również estetyczny
wygląd sal przedszkolnych;
i) wykorzystywanie w pełni dostępnych w placówce środków dydaktycznych
oraz bazy przedszkolnej;
j) realizacja uchwał rady pedagogicznej;
k) staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce;
l) odpowiedzialność za powierzoną salę zajęć w celu utrzymania gotowości
funkcjonalnej zapewniającej bezpieczeństwo, ład i estetykę wystroju.
6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze
strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i
naukowych.
7. Nauczyciel ma prawo do awansu zawodowego po spełnieniu warunków
określonych odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ 11
ZADANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
– OPIEKUN STAŻU
§ 19
1. Do zadań opiekuna stażu należy w szczególności:
a) pomoc w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
b) analiza wymagań jakie musi spełnić podopieczny na dany stopień awansu
zawodowego;
c) analiza słabych i mocnych stron podopiecznego w kontekście wymagań;
d) monitorowanie przebiegu stażu, udzielanie wskazówek i pomocy
podopiecznemu;
e) współdziałanie z dyrektorem w zakresie monitorowania przebiegu stażu;
f) ustalanie harmonogramu zajęć pokazowych dla stażysty oraz zajęć
prowadzonych przez stażystę;
g) prowadzenie zajęć dla stażysty lub uzgodnienie z innym nauczycielem
prowadzenie takich zajęć:
h) obserwowanie zajęć prowadzonych przez stażystę i ich omawianie ;
i) przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
j) przygotowanie podopiecznego do rozmowy lub egzaminu kwalifikacyjnego.
ROZDZIAŁ 12
ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
§ 20
1. Obowiązki i odpowiedzialność, pracowników administracji i obsługi określają
szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności, znajdujące się
w teczkach akt osobowych.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników na określonych stanowiskach
pracy ustala dyrektor i przekazuje pracownikom do wiadomości w formie
pisemnej.
3. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegania
funkcjonujących w placówce regulaminów oraz poleceń zwierzchników,
związanych z organizacją pracy w przedszkolu.
4. Wszyscy pracownicy placówki dbają o klimat i atmosferę, przestrzegając zasad
współżycia społecznego.
5. Upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi powinien zwrócić
się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu,
w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę
osobę do dyrektora.
6. Pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora
przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona
przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
Szczegółowy zakres czynności służbowych intendenta.
Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
Zakres czynności:
1) przechowywanie w kasie gotówki i rachunków;
2) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;
3) opisywanie rachunków;
4) uzgadnianie zakupów z dyrektorem;
5) prowadzenie kartotek;
7) sprawdzania raportów żywieniowych pod względem formalno-rachunkowym
oraz prawidłowości i rzetelności ich sporządzania;
8) miesięczne rozliczania z prowadzonej gospodarki żywieniowej;
9) okresowa kontrola w kasie oraz podległych magazynach;
10) kontrola poprawności prowadzenia rejestru druków ścisłego zarachowania.
11) przyjmowanie i wydawanie produktów żywnościowych i materiałów z
magazynu z zachowaniem wymaganych formalności;
12) prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
13) planowanie z dyrektorem remontów i zaopatrzenia w sprzęt przedszkolny i
gospodarczy;
14) zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, środki czystości, artykuły biurowe itp.
zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych;
15) dbanie o stan, czystość pomieszczeń magazynowych;
16) planowanie dekadowych jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i
kalorycznością; wywieszanie ich dla rodziców;
17) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów
spożywczych;
18) bieżące prowadzenie raportów żywieniowych wraz z prawidłowym ich
rozliczaniem;
19) sporządzanie miesięcznych rozliczeń z zużytych artykułów żywnościowych i
gospodarczych;
20) nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowanie i
porcjowanie posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem
produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów
do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem);
21) prowadzenie dokumentacji HCCP;
22) roznoszenie i przynoszenie korespondencji;
23) przygotowanie magazynów do przeprowadzenia inwentaryzacji;
24) alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora przedszkola w przypadku
zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia;
25) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z pracą.
Szczegółowy zakres czynności służbowych kucharki
i pomocy kuchennej.
Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi.
Zakres czynności:
1) udział w opracowywaniu i sporządzaniu dekadowych jadłospisów,
uwzględniających zasady racjonalnego żywienia i przygotowywaniu według niego
posiłków;
2) pobieranie produktów z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i
odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem;
3) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych,
dyscypliny pracy, bhp i ppoż.; HACCP;
4) natychmiastowe zgłaszanie zwierzchnikowi powstałych usterek oraz wszelkich
nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia;
5) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych
godzinach;
6) obróbka wstępna produktów spożywczych, obieranie i krojenie warzyw, krojenie
pieczywa, przygotowywanie wszystkich potraw, oszczędne gospodarowanie
artykułami spożywczymi;
7) porcjowanie i wydawanie posiłków;
8) mycie naczyń i sprzętu kuchennego (wyparzanie);
9) sprzątanie kuchni, zaplecza kuchennego;
10) pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty
stanowiące wyposażenie kuchni;
11) odpowiedzialność materiałowa za sprzęt i wyposażenie kuchni;
12) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy
przedszkola;
Szczegółowy zakres czynności służbowych woźnej
Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi.
Zakres czynności:
1. sprzątanie: codzienne utrzymanie w czystości sal i innych pomieszczeń
przydzielonych do sprzątania;
2. odkurzanie pomieszczeń, zmywanie podłóg, pastowanie;
3. ścieranie kurzu ze sprzętów, mebli, pomocy dydaktycznych, parapetów;
4. sprzątanie łazienek: mycie umywalek, sedesów, luster, podłóg z użyciem
środków dezynfekujących;
5. w miarę potrzeby mycie okien w przydzielonych pomieszczeniach, czyszczenie
dywanów;
6. wynoszenie śmieci z koszy;
7. podlewanie i dbanie o rośliny zielone znajdujące się w przedszkolu;
8. pranie obrusów, firan oraz innych materiałów stanowiących wyposażenie
przedszkola w przydzielonych pomieszczeniach;
9 . przestrzeganie BHP
– odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych
do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
– zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu; 10.codzienna
kontrola zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą; 11.zapobieganie uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia placówki; 12.wykonywanie drobnych napraw sprzętu,
zabawek, urządzeń; 13.utrzymanie czystości w ogrodzie i terenach należących do
przedszkola; 14.porządkowanie placu zabaw (grabienie liści, naprawa sprzętu
ogrodowego, malowanie ogrodzenia, sprzętu); 15.pielęgnacja trawy w ogrodzie,
systematyczne koszenie; 16.codzienne zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie
piaskiem terenu przedszkola; 17.wywieszanie flagi państwowej w dniu
poprzedzającym święta narodowe; 18.gospodarka materiałowa:
– kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości,
sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania;
– posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, zgodnie z przepisami
bhp i instrukcjami użytkowania;
– dbanie o powierzony sprzęt, rośliny, pomoce dydaktyczne,
– odpowiedzialność materialna za przydzielony , sprzęt do sprzątania, odzież
ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych
do sprzątania.
ROZDZIAŁ 13
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH
OPIEKUNOWIE
§ 21
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od trzeciego roku życia do momentu
rozpoczęcia nauki w szkole , biorąc pod uwagę ich rok urodzenia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do
przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie,
w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.
Formą powiadomienia jest – przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół
podstawowych – wykazu dzieci do10 września każdego roku szkolnego.
5. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku
spełniającemu obowiązek przedszkolny w przedszkolu w miesiącu wrześniu
każdego roku szkolnego – „Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego
przygotowywania przedszkolnego”.
6. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko posiadające orzeczenie w
wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat.
7. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola przysługuje prawo do:
a) opieki,
b) wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
c) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
d) szacunku dla wszystkich potrzeb, życiowego i podmiotowego traktowania;
e) korzystania z warunków umożliwiających osiągnięcie “gotowości szkolnej”,
f) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
g) rozwijania indywidualnego potencjału z uwzględnieniem jego potrzeb i
możliwości rozwojowych,
h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym
przez kompetentny personel,
i) korzystania z oferty zajęć dodatkowych.
8. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają obowiązek:
• Porozumiewania się
• Usamodzielniania
• Respektowania praw innych dzieci
• Podporządkowania się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa podczas pobytu w
przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek
9. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do:
a) znajomości programów rozwoju przedszkola oraz przyjętych kierunków
jego działania,
b) zadań wynikających z przyjętego do realizacji programu wychowania
przedszkolnego,
c) bieżącej, rzetelnej informacji na temat dziecka z zachowaniem tajemnicy,
d) otwartości w przekazywaniu radzie pedagogicznej opinii i poglądów na
temat pracy przedszkola.
10. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):
a) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,
b) terminowego regulowania opłat,
c) przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,
d) aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,
e) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.
11. Dyrektor upoważniony jest do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do
przedszkola w przypadkach:
a) kiedy dziecko bez dostatecznego usprawiedliwienia jest nieobecne w
przedszkolu powyżej 30 dni;
b) w przypadku zaległości płatniczych, powyżej 2 miesięcy,
c) w przypadku agresywnego zachowywania się wychowanka, stanowiącego
zagrożenie dla siebie i pozostałych dzieci, po wcześniejszym zasięgnięciu
opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Rady Pedagogicznej.
12. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności i na
zasadach określonych w regulaminie przyjęć dzieci do przedszkola.
13. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w
przedszkolu prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka w wyznaczonym
terminie.
14. Komisja kwalifikacyjna przyjmująca dzieci do przedszkola kieruje się
następującymi kryteriami:
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:
• Odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
• Matek lub ojców samotnie je wychowujących,
• Matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji,
• Umieszczone w rodzinach zastępczych,
• Aktualnie uczęszczające do przedszkola dla kontynuacji oddziaływań
wychowawczych i dydaktycznych.
W drugiej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:
• Obojga pracujących rodziców
• Z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
• Z rodzin objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej
• Które będą korzystały z pełnej oferty przedszkola ( powyżej podstawy
programowej)
•Pozostałe
ROZDZIAŁ 14
TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW
§ 23
1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, lub za pomocą poczty
elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
2. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie
sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.
3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko oraz
adres zgłaszającego i zwięzły opis treści sprawy.
4. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda
tego wnoszący.
5. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego
pozostawia się bez rozpatrzenia.
ROZDZIAŁ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Przedszkole działa na zasadach jednostki budżetowej.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne
przepisy.
4. Statut jest dokumentem otwartym. Rada pedagogiczna może wprowadzić do niego
zmiany w drodze uchwały w zależności i w oparciu o aktualizowane prawo
oświatowe.
5. W celu lepszej czytelności statutu, wprowadza się każdorazowo jednolity tekst z
ujętymi zmianami.
6. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
7. Niniejszy statut został uchwalony na sesji Rady Gminy w Iwkowej Uchwałą Nr
XXX/201/09 w dniu 29 października 2009 r.

Zmiana Nr 3

z dnia 17.04.2012r. do Statutu Publicznego Przedszkola  w   Iwkowej  zatwierdzonego Uchwałą  Nr XXX / 201/09  Rady Gminy w Iwkowej  z dnia 29 października  2009r

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 09 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.Nr 35 poz.222) .

W Statucie Publicznego Przedszkola w   Iwkowej  uchwalonego przez  Radę Gminy w Iwkowej  z dnia 29 października  wprowadza się następujące zmiany :

W rozdziale 6 :

1. Uchyla się  § 11  punkt 3

2.  § 11  punkt 3    otrzymuje brzmienie

W okresie między przypadającymi świętami przedszkole pełni dyżur w oparciu o pisemne zgłoszenie rodziców. Warunkiem jest zgłoszenie min. 5 dzieci.

W okresie  przerwy wakacyjnej  przedszkole pełni dyżur w oparciu o pisemne zgłoszenie rodziców. Warunkiem jest zgłoszenie min. 50% dzieci.

Zmiany do Statutu zostały zatwierdzone Uchwałą Nr  5/ 2011 /2012 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w  Iwkowej z dnia 17.04.2012 r.