Przedszkole w Iwkowej


Kryteria rekrutacji

KRYTERIA REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IWKOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w gminie Iwkowa  na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:

  • kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. , poz. 59) tzw. kryteria ustawowe,

oraz

  • kryteria określone w Uchwale Nr  V/40/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019r. tzw. kryteria samorządowe.
  1. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe ( pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
  2. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  3. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
  4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna  w przedszkolu rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  5. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art.4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).
  6. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami  (art.4     pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).
Lp. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe –

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art.131  ust.3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji każdemu z tych kryteriów nadano wartość

- 50 pkt.

2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Dziecko, którego oboje rodziców / opiekunów prawnych pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica / opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

– 50 pkt.

2. Dziecko którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu – 30 pkt.
3. Dziecko z rodziny objętej opieką społeczną. – 20 pkt.
4. Dziecko które uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku jako pierwsze na liście  wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte  do tego przedszkola

- 10 pkt.

5. Dziecko zgłoszone jest na pobyt w przedszkolu dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – w zależności od zadeklarowanej ilości godzin – 2 pkt., za każdą godzinę przekraczającą wymiar godzin zajęć bezpłatnych.

Dokumenty, które rodzice / prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

  1. 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ust.2 pkt 1ustawy Prawo oświatowe)

1)    Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. D. U. z 2016r. poz.2046).

3)    Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

4)    Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 575  z póź. zm.).

Dokumenty składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

  1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała Nr  V /40/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019r.)

1)    Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2)    Zaświadczenie szkoły / uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.

3)    Wydruk ze strony internetowej  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

4)    Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy.

5)    Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny opieką.

6)    Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego w  § 1 pkt.2 i 4, potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola.